Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Dokumenty > GDPR - Informace pro subjekt údajů a obecná informace o oprávněných zájmech zpracování osobních údajů v Domově Háj

GDPR - Informace pro subjekt údajů a obecná informace o oprávněných zájmech zpracování osobních údajů v Domově HájVyvěšeno: 10. 1. 2023

Informace pro subjekt údajů a obecná informace o oprávněných zájmech zpracování osobních údajů v Domově Háj

Vážení přátelé, organizace Domov Háj, p. o., IČ: 60128054, se sídlem Nové Město 1261, 582 91 Světlá nad Sázavou je správcem vašich osobních údajů, které nám k naší činnosti poskytnete. Kontaktními osobami pro ochranu osobních údajů jsou Mgr. František Čapek a Eliška Kopecká.

Zpracování provádíme v souladu s „Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů“ a to dle Článku 6, bod 1. b) pro zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, bod 1. c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, bod 1. f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, a další související legislativou.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely poskytování pobytové sociální služby. Zpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů dle Článku 9., bod. 2 h) zpracování je nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, pro posouzení pracovní schopnosti zaměstnance, lékařské diagnostiky, poskytování zdravotní nebo sociální péče či léčby nebo řízení systémů a služeb zdravotní nebo sociální péče na základě práva Unie nebo členského státu nebo podle smlouvy se zdravotnickým pracovníkem a při splnění podmínek a záruk uvedených v odstavci 4;

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vašeho zájmu o využívání námi poskytované služby a uchovávány dle zákonných lhůt. Vy, jako subjekt údajů máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, pokud se zpracování provádí automatizovaně, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a právo podat stížnost dozorovému orgánu, pokud by zpracováním vašich údajů bylo porušeno Nařízení evropského parlamentu a rady 2016/679.

Organizace Domov Háj, p. o. zpracovává osobní údaje všech subjektů buď na základě požadavku zákona, veřejného zájmu, souhlasu subjektu nebo oprávněného zájmu.

Používání osobních údajů osob v oprávněném zájmu organizace znamená, že údaje zpracováváme za účelem kvalitního fungování poskytované služby.

Subjekt údajů = fyzická osoba nebo právnická osoba (žadatel o službu, uchazeč o zaměstnání, klienti bývalí a současní, zaměstnanci současní a bývalí, dobrovolníci, dodavatelé služeb….).

Subjekt údajů - Klient 

 1. Sociální pracovník / klíčový pracovník společně s klientem vytváří finanční rozpočet, který slouží k orientaci klienta a personálu v oblasti jeho financí – nákupy, výdej volných peněz.
 2. Pro identifikování klienta policií v případě jeho pohřešování je vytvořen jednostránkový profil, který obsahuje fotografii klienta, jméno, RČ, věk a datum narození, popis vzhledu, návyky, zdrav. stav, kontaktní údaje na opatrovníka, bydliště. Je pro případ potřeby uložen v zázemí pro personál.
 3. Sociální pracovníci si pro svoji práci v počítači uchovávají rozepsané či archivované dopisy/emaily s osobními údaji klientů/opatrovníků, které slouží k dohledání, komu byly jaké informace předány, případně jsou dále používány.
 4. Dříve klient poskytnul osobní údaje při stanovování míry své podpory a při vyplňování dotazníku „Profil klienta služby“. Důvodem je získání informací o možnostech a preferencích klientů vzhledem ke způsobu bydlení, k rozdělení klientů do nových komunitních služeb. Zpracovávalo se jméno, příjmení, míra schopností a dovedností.
 5. Zdravotní sestry vytváří kopie zdravotní dokumentace klienta, kde je uvedeno jméno, příjmení, RČ, bydliště, údaje o lékařích a zdravotním stavu klientů, kopie lékařských zpráv, kopie zdravotní karty z Háje. Tyto kopie jsou v případě odvozu klienta RZS použity jako zajištění předání adekvátních informací RZS. Jsou uloženy společně s medikamenty v uzamykatelné skříňce v kanceláři pracovníků v komunitním bydlení.
 6. Zdravotní sestry si vytváří podklad pro lékárnu (objednání léků pro klienty) – obsahuje jméno, příjmení, rodné číslo klienta. Podklad je uložen v počítači pracovníků, tištěná podoba se předává do lékárny. Účelem je zajištění adekvátního množství léků pro klienta.
 7. V rámci prezentace organizace se z akcí, které pořádá, může pořizovat mediální záznam (fotografie, video). Tento záznam lze použít k další prezentaci činnosti Domova Háj. Na tomto záznamu mohou být, jak zaměstnanci, tak klienti Domova. Záznamy lze použít i pro prokázání realizace projektů dotovaných EU řídícímu orgánu.

Subjekt údajů - Zaměstnanci

 1. Zaměstnanci Domova Háj (přímá péče, THP) vyplnili dotazníky o práci v Domově Háj po ukončení transformace, z důvodu zajištění personálu pro budoucí komunitní služby. Dotazník obsahoval tyto osobní údaje – jméno, příjmení, osobní preference.
 2. Při procesech identifikace, korespondence a komunikace se zájemcem o práci zpracovává mzdová účetní – personalistka tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, email, číslo telefonu, zdravotní stav. Zpracovává je za účelem další nabídky zaměstnání.
 3. Zaměstnanci se v případě úrazu zapisují do Knihy úrazů. Zápis obsahuje jméno, příjmení a informace o úrazu. Účelem je evidence pracovních úrazů. Kniha je uložena v zázemích pro pracovníky na domácnostech.
 4. Mzdová účetní – personalistka zpracovává údaje o dětech a příbuzných zaměstnance za účelem výpočtu ročního zúčtování daně a to v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, zaměstnavatel příbuzného. Údaje jsou uchovávány v listinné podobě (šanon: mzdy, prohlášení poplatníka daně) a v počítačovém programu Avensio.

Subjekt údajů má právo, aby správce (Domov Háj, p. o.) bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, a zároveň má správce povinnost, aby bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje subjektu údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány,
 • subjekt údajů odvolá souhlas, na základě kterého, byly osobní údaje zpracovávány, a současně neexistuje žádný právní důvod pro zpracování,
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistující převažující oprávnění důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti vztahující se na správce,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 Obecného nařízení.

Přílohy:


Zpět na přehled