Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Domov pro osoby se zdravotním postižením > Poslání, cíle a zásady DOZP

Poslání, cíle a zásady DOZP

Poslání

Posláním Domova Háj je poskytování celoroční pobytové sociální služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu mentálního či kombinovaného postižení. Nabízíme bydlení, stravování, individuální podporu a pomoc v péči o sebe a domácnost. Usilujeme o rozvoj nebo udržení dovedností a samostatnosti klientů. Podporujeme klienty, aby žili obdobným způsobem života jako jejich vrstevníci v běžné komunitě, zároveň respektujeme jejich potřeby, schopnosti a možnosti se zachováváním jejich lidských práv a svobod. 

Cíle

  • Klient si udržuje nebo rozvíjí svoje schopnosti a dovednosti
  • Klient žije obdobným způsobem života jako jeho vrstevníci v běžné komunitě, tj. že má zajištěné bydlení, stravu, základní péči, dále si udržuje nebo vytváří své přirozené vazby, využívá veřejných služeb, podílí se na péči o sebe a domácnost, má podobnou náplň dne jako jeho vrstevník. To vše dělá v maximální možné míře v závislosti na svých limitech. 

Zásady

K

Komunikace

Pracovníci při komunikaci s klienty uplatňují partnerský přístup,   klient je pro nás rovnocenným partnerem. Pracovník při komunikaci nepoužívá   zdětinšťování, je opravdový, s klientem komunikuje přiměřeně a   přizpůsobuje se tempu, projevu a slovní zásobě klienta.

L

Lidská 
důstojnost

Při poskytování služby respektujeme   lidskou důstojnost (např. při vzájemném oslovování mezi pracovníkem a   klientem - vykání X tykání na základě vzájemné dohody, klepání na pokoje,   zachování intimity apod.).

I

Individuální přístup

Podporujeme dovednosti a schopnosti klienta, zároveň preferujeme   podporu před péčí. Poskytujeme pouze nezbytnou míru podpory.

E

Empatie

Pracovníci se snaží vcítit do klienta (do jeho osoby, pocitů, situace,   prostředí), jeho opatrovníka, rodinných příslušníků i dalších blízkých osob   s cílem porozumět lépe jejich jednání. Pracovníci podporují soudržnost   v rámci pracovního týmu, vytváří prostředí a podmínky pro důstojný život   ve vztahu ke klientům i navzájem mezi sebou.

N

Nezávislost

Pracovníci podporují schopnosti a dovednosti klienta v samostatnosti,   soběstačnosti, rozhodování, odpovědnosti za své jednání. Přiměřeným   poskytováním podpory předcházejí nežádoucí závislosti klienta na službě a na   osobě pracovníka. Pracují s přiměřeným rizikem klienta.

T

Tolerance

V Domově jsou dodržovány zásady ohleduplnosti, úcty, respektu a   tolerance k druhému. Každého klienta respektujeme včetně jeho   odlišností, zvláštností a životního stylu. Každá osoba je chápána jako   jedinečná bytost, která má svá práva i povinnosti.

I

Integrace

Podporujeme klienty, aby využívali veřejné služby, nabízíme jim   doprovody. Podporujeme je, aby se účastnili běžných společenských akcí, aby   navázali sociální vazby v komunitě a žili co nejvíce běžným způsobem   života.

Cílová skupina

Lidé ve věku od 18 let s mentálním postižením, případně s přidruženými vadami smyslovými či tělesnými, kteří potřebují dlouhodobou a pravidelnou podporu jiné fyzické osoby.