Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Historie > Ještě starší historie

Ještě starší

Organizace navázala na činnost ÚSP (ústav sociální péče) v Rozsochatci. ÚSP sídlil v prostorách zámku ze 16. stol. Na počátku 90. let se v restituci o zámek přihlásil původní majitel a ÚSP bylo nutno přemístit. Byl vybrán objekt přístavby nemocnice v Ledči n. S. v lokalitě Háj a zde byl v roce 1995 zahájen provoz.
Příspěvková organizace Domov Háj (dříve ÚSP Ledeč n. S.) byla zřízena Krajem Vysočina zřizovací listinou ze dne 7. 4. 2003 ve znění pozdějších dodatků za účelem poskytování pobytové služby dle § 48 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.


V roce 2010 byly z prostředků Kraje Vysočina provedeny úpravy pokojů a Domov začal využívat i 5. patro budovy, které bylo do té doby pronajímáno léčebně dlouhodobě nemocných. Klientům se tak naskytla možnost žít v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, každý pokoj má koupelnu a WC, tím došlo ke zkvalitnění poskytovaných služeb. Další zkvalitnění služeb nabídnul projekt „Podpora transformace sociálních služeb“ (pro období 2009 - 2013), do něhož byla na základě usnesení Rady kraje Vysočina příspěvková organizace Domov Háj vybrána.


V rámci transformace zařízení byla v roce 2011 realizována rekonstrukce rodinného domu ve Světlé n. S., který byl v majetku Kraje Vysočina. Kraj Vysočina jako zřizovatel organizace jeho přestavbu také financoval. Od června roku 2012 je v tomto domě poskytována sociální služba komunitního bydlení pro 6 klientů.
V návaznosti na transformaci byla v roce 2013 v 5. patře hlavní budovy zřízena samostatná domácnost pro 12 klientů. V rámci udržení a rozvoje samostatnosti se zde klienti podílejí na chodu domácnosti - uklízí, vaří, nakupují apod. Tím zvyšují své sociální dovednosti a v rámci možností organizace se přibližují běžnému životu jejich vrstevníků.


Na základě pozitivní zkušenosti jsme se rozhodli v dobré praxi pokračovat a na jaře roku 2015 se začala plánovat druhá samostatná domácnost. Tento záměr byl představen klientům, mluvili jsme s nimi o přípravách, především jsme jim však chtěli dát čas, aby si rozmysleli, kdo by tam chtěl bydlet. Koncem srpna 2015 proběhl velký úklid kuchyně, příprava jídelny, nakoupení nádobí a ostatních potřebných věcí pro chod domácnosti. Následně se přestěhovali klienti a od září začal zkušební provoz. Klienti se začali učit servírovat jídlo na talíře, chystat pití a plnit služby dle rozpisu (mimo nákupů). V říjnu klienti s podporou personálu začali připravovat odpolední svačiny a vařit kávu.


Zvyšování či udržení samostatnosti klientů je úzce spjato s plánovanou transformací Domova. Transformační plán (zpracován v první polovině roku 2014), byl na základě požadavků zřizovatele přepracován a jeho konečná verze byla 17. 12. 2015 na jednání Rady Kraje č. 38/2015 schválena. Transformační plán popisuje proces úplné transformace zařízení z ústavního prostředí do prostředí běžné komunity


Na stejném jednání bylo usnesením Rady (1967/32/2015/RK) schváleno zapojení Domova Háj do procesu transformace pobytových sociálních služeb s vazbou na čerpání finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu zaměstnanost pro období 2014 - 2020. V rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou, investiční priority 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu byla zpracována projektová žádost s názvem „Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj“. Realizace projektu spadá do výzvy k předkládání žádostí o podporu č. 37 Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci.


Cílem projektu je podpora a koordinace přechodové fáze procesu transformace Domova Háj. Projekt by měl být realizován v roce 2016-2018. Podpořeny budou činnosti cílené na přípravu, přestěhování a integraci klientů s ohledem na jejich individuální potřeby. Bude zajištěna podpora pracovníků zapojených do procesu transformace, a to odborným vzděláním v oblasti směrující k aktivizaci klientů a dále v návaznosti na potřeby stávající služby. V rámci sociální rehabilitace bude nakoupeno adekvátní zařízení a vybavení. Jako doplňková aktivita bude zajištěno informování veřejnosti o procesu transformace domova.


V průběhu roku 2015 dále proběhla oslava 20. výročí ode dne, kdy se do jeho prostor nastěhovali klienti z objektu Ústavu sociální péče Rozsochatec. Konkrétně v sobotu 12. září klienti společně s jejich rodinnými příslušníky, přáteli, opatrovníky a s lidmi z řad veřejnosti, bývalých zaměstnanců a dalších příznivců strávili příjemné odpoledne. O zábavu se postarali samotní klienti, folklórní soubor Škubánek, orientální skupina Safeja a hudební skupina Safyr. Pro děti byly připraveny soutěže, opékání špekáčků a rukodělné dílničky. V objektu Domova probíhaly v prohlídky s průvodci a každý si tak mohl udělat představu, jak klienti žijí. Akci přijel podpořit vedoucí úseku sociálních služeb Kraje Vysočina Mgr. Jiří Bína, paní poslankyně Ing. Jana Fischerová, starosta Chotěboře Ing. Tomáš Škaryd, starosta Ledče n. S. Ing. Zdeněk Tůma, místostarostka Ledče n. S. Ing. Hana Horáková a místostarosta Ledče Ing. Jan Drápela.