Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Projekty > Na cestě

Na cestěProces transformace Domova Háj je dlouhodobý a náročný. Je tedy vhodné poskytnout dotčeným stranám (klientům, pracovníkům i veřejnosti) patřičnou podporu. Proto jsme se rozhodli reagovat na výzvu č. 089 - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci se specifickým cílem zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování).

Při tvorbě projektové žádosti bylo cílem získat finanční podporu právě pro zkvalitnění procesu transformace Domova Háj. Předložená žádost prošla poměrně dlouhým procesem formálního a věcného hodnocení a následně bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt s názvem „Na cestě“. Doba realizace projektu je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021. Zdrojem financování je Evropský sociální fond, přičemž organizace (respektive její zřizovatel Kraj Vysočina) se na celkových nákladech projektu podílí 5% vlastními zdroji.

Získané prostředky jsou určeny k nákupu vhodného vybavení a financování aktivit, díky kterým budou obyvatelé (klienti) Domova Háj směřovat k dosažení větší samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem běžných, pro samostatný život nezbytných činností. Klientům bude poskytnuta podpora prostřednictvím canisterapie, arteterapie, muzikoterapie a v neposlední řadě také týmem pracovníků zaměřených na oblast asistence a sociální rehabilitace.

Pracovníkům bude zajištěna podpora formou odborného vzdělávání, supervizí, možností konzultace s odborníky a profesní psychodiagnostiky. V organizaci bude realizován procesní audit zaměřený především na podporu, nikoli na kontrolu poskytování sociální služby v rámci procesu transformace. Cílem auditu je zjistit, jak sociální služba naplňuje své základní poslání a identifikovat institucionální prvky, které jsou překážkou sociálního začlenění lidí s postižením.

V organizaci bude díky finančním prostředkům vybudována relaxační místnost Snoezelen. Jedná se o speciální místnost určenou k poskytnutí pozitivně naladěného prostředí s relaxační, poznávací a interakční funkcí. Pobyt v této na první pohled velmi atraktivní místnosti důmyslně propojuje příjemné s užitečným. Možnost nahlédnout do této specifické místnosti dostane i široká veřejnost.

Video

Ke stažení